Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij deze gegevens van u hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens via derden verkrijgen in het kader van onze dienstverlening. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Als we persoonlijke gegevens verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met de vereisten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende wet- en regelgeving.

Welke persoonlijke gegevens we verwerken, is afhankelijk van de exacte service en omstandigheden. In de meeste gevallen gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens
 • Functie van contactpersonen
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van de contactpersonen
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig!)
 • Pasfoto (alleen indien strikt noodzakelijk! bijv. voor personeelsdossier)
 • Leeftijd
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype.
 • Doelstellingen en principes van de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om onze diensten te kunnen leveren. Sommige gegevens worden geregistreerd om praktische of efficiëntieredenen, waarvan we (mogelijk) aannemen dat ze ook in uw belang zijn.

zijn, zoals:

 • Communicatie en informatie
 • Het zo efficiënt mogelijk kunnen leveren van onze diensten
 • Het verbeteren van onze diensten
 • Facturatie en incasso
 • Concreet betekent het bovenstaande ook dat wij persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamemateriaal of berichten over onze diensten te sturen, als wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn.

We kunnen ook contact met u opnemen om feedback te vragen over de door ons geleverde diensten of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen kunnen we persoonlijke gegevens om andere redenen dan de hierboven genoemde willen verwerken en we zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dit te doen. Als we ooit persoonlijke gegevens willen verwerken die we op basis van uw toestemming voor andere of meer doeleinden mogen verwerken, zullen we u eerst om uw toestemming vragen om dit opnieuw te doen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en van onze gebruikers te beschermen en, indien nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden specialistische kennis of middelen hebben die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens verwerken. Andere derden die strikt genomen geen persoonsgegevens verwerken, maar die er wel toegang toe hebben of kunnen krijgen, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online software, of adviseurs waarvan wij advies inwinnen over uw bestelling. Indien het gebruik van derden resulteert in

Als zij toegang hebben tot de persoonlijke gegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij aan alle verplichtingen van de AVG zullen voldoen. Uiteraard zullen we alleen derden inschakelen van wie we kunnen en mogen aannemen dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat omgaan met persoonlijke gegevens en die kunnen en zullen voldoen aan de AVG.

Dit betekent onder andere dat deze derden uw persoonlijke gegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden mogen verwerken.

Natuurlijk kan het ook zijn dat we uw persoonlijke gegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële of charitatieve doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Opslagtermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie de paragraaf ‘Doeleinden en uitgangspunten van de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de betreffende doeleinden te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard (meestal 7 jaar), omdat we moeten voldoen aan wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met regelgeving van onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen voor de bescherming van persoonsgegevens, voor zover dit redelijkerwijs van ons kan worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de desbetreffende veiligheidsmaatregelen.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van onze medewerkers en van derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot persoonlijke gegevens te waarborgen. Bovendien zorgen we ervoor dat onze medewerkers correcte en volledige instructies hebben ontvangen over hoe ze met persoonlijke gegevens moeten omgaan en dat ze voldoende op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van AVG. Als u dit op prijs stelt, informeren we u graag verder over de manier waarop we de bescherming van persoonlijke gegevens hebben geïmplementeerd.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u hebben (behalve natuurlijk als dit in strijd is met wettelijke verplichtingen). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U heeft ook het recht om

om ons de door u verstrekte informatie te laten overdragen aan uzelf of rechtstreeks aan een andere partij als u dat wenst.

Incidenten met persoonlijke gegevens

Indien zich een incident (een zogenaamde data-inbreuk) voordoet met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens, zullen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, onverwijld informeren indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw privacy en de realisatie daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij deze datalekken hebben ontdekt of door onze (sub)bewerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij verwerken alleen persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij u schriftelijk anders met ons overeenkomt. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en Instagram) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan het aantal bezoekers en gevraagde webpagina’s. Bij gebruik van Google Analytics, Instagram of Facebook worden uw gegevens opgeslagen door derden buiten de EU.

Deze partijen zijn ‘EU-US Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat ze moeten voldoen aan de Europese privacyregels. Dit betreft overigens slechts een beperkt aantal gevoelige persoonlijke gegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Het lijdt geen twijfel dat ons privacybeleid van tijd tot tijd zal veranderen. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de toepasselijke versie en is te vinden op onze website.